Confraria de Pescadors de Calafell

Associació participant

Actuar com a òrgans consultius de l’Administració en totes aquelles qüestions que afectin la pesca marítima i que li siguin sotmeses.

Emetre informe previ en relació amb les disposicions de caràcter general que regulin la pesca, quan afectin els respectius àmbits territorials.

Elevar informes i propostes a l’Administració de la Generaltat sobre les matèries objecte de la seva competència.

Informar als seus membres sobre els ajuts, els programes, les obligacions i la normaitva que els afecta.

Confeccionar les estadístiques de captura d’acord amb les instruccions del Departament.

Vetllar pel compliment de l’obligació de desembarcament als ports i de venda a la llotja de la totalitat de les captures, i també de la normativa vigent en matèria de pesca i de comecialització fins a la primera venda.

Sotmetre al Departament, per a la seva consideració i aprovació si s’escau, propostes de plans de pesca amb la finalitat d’equilibrar els recursos marins vius, els mitjans de producció i les captures.

Planificar aquelles activitats tendents a incrementar la rendibilitat de l’esforç pesquer per mitjà de l’explotació racional de recursos i millora de les condicions de treball.

Donar la deguda cobertura a les exigències de comercialització de les captures millorant els sistemes organitzatius en benefici de les mateixes confraries i els consumidors.

Afavorir la formació cultural i professional dels membres de les confraries, facilitant-los el coneixement de la tecnologia adequada en cada cas.

Promoure els serveis necessaris adreçats a aconseguir una major eficàcia en el desenvolupament de les activitats pesqueres afavorint la creació d’empreses, associacions o cooperatives amb professionals del sector.